TEMATYKA I CEL KONFERENCJI

Tematyka konferencji obejmuje szeroko rozumianą wibroakustykę i diagnostykę wibroakustyczną maszyn, urządzeń, konstrukcji, środków transportu oraz wibroakustykę środowiska naturalnego i środowiska pracy.

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń i prezentacja osiągnięć, wyników badań przez uczestników.

DATA I MIEJSCE OBRAD

Konferencja odbędzie się 24 listopada 2021 r. w formie hybrydowej, obrady będą prowadzone w trybie dostępu zdalnego. Rozpoczęcie planowane jest na godzinę 9.00

ORGANIZATORZY

Organizatorami konferencji są:

  • Instytut Mechaniki Stosowanej Politechniki Poznańskiej
  • Polskie Towarzystwo Diagnostyki Technicznej

FORMA KONFERENCJI

Planowana jest sesja plenarna z referatami zamawianymi następnie równoległe sesje tematyczne, w ramach których przewidziane są krótkie wystąpienia on-line autorów i dyskusja. Obrady będą realizowane na platformie eMeeting. W ujęciu technicznym będzie możliwość równoległego śledzenia obrad każdej sesji i udziału w dyskusjach. W dniach poprzedzających konferencję planowana jest sesja techniczna, w ramach której będzie możliwość wykonania próbnego połączenia i instruktaż nawigacji w środowisku eMeeting.

KOSZTY KONFERENCJI

  • 150zł – cena regularna
  • 100zł – dla studentów, doktorantów, emerytów oraz członków PTDT i Sekcji Wibroakustyki Komitetu Akustyki PAN.

WAŻNE TERMINY

UWAGA nowe – wydłużone terminy!

do 05.11.2021 zgłoszenie uczestnictwa (wypełnienie komputerowo formularza, każdy uczestnik wypełnia indywidualnie)
do 05.11.2021 przesłanie streszczenia referatu – w przypadku wielu autorów streszczenie wysyła autor wiodący lub korespondencyjny (wg szablonu streszczenia) na adres sekretarza konferencji
do 08.11.2021 powiadomienie o akceptacji streszczenia
UWAGA – wszystkie streszczenia nadesłane w terminie zostały zaakceptowane!
do 17.11.2021 wniesienie opłaty konferencyjnej
do 17.11.2021 nadesłanie prezentacji wygłaszanej w ramach sesji (wyłącznie plik pdf) na adres sekretariatu konferencji

PATRONAT

Konferencja objęta jest patronatem:

  • Dziekana Wydziału Inżynierii Mechanicznej Politechniki Poznańskiej – dr hab. inż. Olafa Ciszaka
  • Sekcja Wibroakustyki Komitetu Akustyki Polskiej Akademii Nauk

MATERIAŁY KONFERENCYJNE

Będą zawierały jednostronicowe streszczenia w języku polskim (wg szablonu). Nadesłane streszczenia po zaakceptowaniu będą zamieszczone na stronie internetowej konferencji. Certyfikaty uczestnictwa w konferencji, streszczenia w formie drukowanej oraz prezentacje i materiały dodatkowe na nośniku elektronicznym będą rozesłane uczestnikom po konferencji. Planowane jest również zawarcie w materiałach konferencyjnych notki biograficznej autorów z fotografią.

ARTYKUŁY

Pełne teksty będą rekomendowane do czasopisma VPS – Vibrations in Physical Systems (ISSN: 0860-6897) vibsys.put.poznan.pl, indeksowanego w bazie SCOPUS (40 pkt.). Prace, przygotowane zgodnie z wymogami wydawnictwa, które pozytywnie przejdą proces recenzowania zostaną opublikowane w najbliższych numerach czasopisma. Informacje o procedurze wydawniczej w VPS są dostępne na stronie czasopisma. Szczegóły zostaną podane również w kolejnych komunikatach.


SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA KONFERENCJĘ VIBDIAG